Cansis

29 tekstów – auto­rem jest Can­sis.

Niema ta­kich sa­mych li­nii pa­pilar­nych , i nie ma ta­kiego sa­mego człowieka. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 lipca 2011, 00:39

Nig­dy nie mówi się praw­dy , bo praw­da tnie jak brzytwa. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lipca 2011, 22:55

Jeśli nie umiesz mi po­wie­dzieć coś pros­to w oczy to na­pisz to na kar­tce . 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 maja 2011, 20:34

Czy­taj ser­cem , nie oczami. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 kwietnia 2011, 13:25

Nie pot­rzeb­nie sta­ram się pod­porządko­wać te­mu światu.[.....] 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 marca 2011, 12:33

Ma­my nieod­po­wied­nią hierar­chię włas­nej wartości. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 marca 2011, 22:01

Dos­tałem zas­trzyk miłości w pos­ta­ci twoich słów. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 marca 2011, 20:01

Tyl­ko ko­loro­we gwiaz­dy , ura­tują mo­je marzenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 marca 2011, 23:17

Dal­sza kon­wersac­ja jest bez­pro­duk­tywna. I tak każde z nas po­zos­ta­nie na swo­jej racji. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 marca 2011, 22:36

Mi­mo wszys­tko , ser­cem zaw­sze będę przy tobie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2011, 19:07

Cansis

Cansis

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność